บริการของเรา (Services)
   > Recruitment 
       สรรหาบุคคลากร อย่างมืออาชีพ
   > Consultants
       รับปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจ
       Call Center and Telemarketing
   > Training
        รับอบรมด้าน Call Center and   
        Telemarketing
 
          บริการของเรา (Services)


 
        ปัจจุบันเราให้คำปรึกษาและบริหารงานโครงการทางด้าน Telemarketing , Call Center ให้กับบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งดำเนินงานโดยผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้าน Tele Marketing, Call Center มากกว่า 20 ปี
 
        ทั้งนี้จะให้คำปรึกษาในการทำงานทางด้าน Call center แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดขององค์กรให้มากขึ้น
 


Current Pageid = 555